Factory/Building

M-PE Alu Max

M-PE Alu-Max โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธี ลีนโฟมปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสีความร้อนในลำดับแรก จากนั้นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟมจะทำหน้าที่ต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่มาจากการนำความร้อนและพาความร้อนในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่าง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไม่ให้ลงผ่านบริเวณชั้นอากาศด้านล่าง จึงทำให้ฉนวน M-PE รุ่น Alu-Max สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุปิดผิว M-PE รุ่น Alu-Max ปิดผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ [...]

Miron A+

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน สกัดกั้นความร้อนเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกกฏของฉนวนกันความร้อนอย่างเคารพธรรมชาติ บางเบา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ป้องกันความร้อน 360 องศา